top of page

program.

Vzdělávání a věda

Naše programové priority jsou:

 • Vydávat 5 % HDP na vzdělávání

 • Zachování bezplatného školství (včetně veřejných vysokých škol)

 • Zvyšování mezd zaměstnancům ve školství

 • Zavedení kariérního řádu a etického kodexu pedagogického pracovníka

 • Podporujeme inkluzi, je však třeba ji srozumitelně vysvětlovat rodičům i pedagogům a hlavně ji také zajistit personálně a technicky

 • Výrazné investice do pedagogických asistentů

 • Zvýšení kvality učňovského školství - mistr odborného výcviku je osobou se dvěma specializacemi (pedagogika + odborný předmět). Chceme-li zvýšit kvalitu učňovských škol, je nutné dostat do něj skutečné odborníky, tzn. zvýšit jim finanční ohodnocení. Dále prohloubit napojení učňovského školství na praxi. Učňovskému školství je třeba vrátit prestiž.

 • Podpora prostupnosti a rovných šancí ve vztahu mezi víceletými a čtyřletými gymnázii

 • V každé škole psycholog - včasná podpora a rozvoj dětských talentů

 • Snížení počtu dětí ve třídách + alternativně státní finanční podpora pro tandemovou výuku (přítomnost dvou kvalifikovaných pedagogů v jedné třídě, popř. pedagoga + studenta pedagogiky na praxi)

 • Podpora ICT (informační a komunikační technologie), finanční gramotnosti a motivace k sebevzdělání

 • Podpora kritického myšlení, všeobecného vzdělání a sociální kompetence (měkké dovednosti)

 • Podpora etické a sexuální výchovy

 • Občansko-společenská výchova jako povinný maturitní předmět - všichni mladí lidé budou jednou občany a měli by umět v této společnosti žít

 • Mnohem více se zaměřit na výuku moderních dějin

 • Podpora finanční gramotnosti a výuky občanských kompetencí

 • Výuka cizích jazyků jako priorita - větší časová dotace, angličtina všude od školky, větší zapojení rodilých mluvčích, konverzace, podpora programů na výjezdy do zahraničí již od základní školy, návaznost výuky angličtiny i v jiných předmětech

 • Člověk by měl po střední škole umět vyplnit například daňové přiznání, napsat životopis, založit živnost, platby atd.

 • Připravíme reformu České školní inspekce

 • Zbavíme pedagogy zbytečné byrokracie

 • Větší kontrola kvality soukromého vysokého školství, zpřísnění podmínek pro držení vysokoškolského titulu - v případě plagiátorství nebo nedostatečně kvalitní práce možnost odebrat titul i více let zpětně

 • Státem garantované bezúročné půjčky na studium v zahraničí (odklad splátky až od určitého příjmu)

 • Podpora i tzv. základního výzkumu

 • Podpora inovací a aplikování nových poznatků v průmyslu a obchodu včetně malých firem

 • Zlepšit platové a pracovní podmínky vědeckých pracovníků (doktorská stipendia)

Vzdelavani_veda

Demokratický právní stát a boj proti korupci

Naše programové priority jsou:

 • Omezíme sponzorování stran právnickými osobami, zejména s nejasnou majetkovou strukturou

 • Jsme pro rozvoj občanské společnosti a nevládní neziskové organizace vnímáme jako jednu z pojistek demokracie

 • Chceme pracovat na zvýšení dohledatelnosti majitelů firem

 • Trváme na důsledném dodržování Ústavy a ústavních zvyklostí představiteli státu, včetně prezidenta republiky

 • Důsledné postihování verbálních trestných činů z nenávisti (i na internetu)

 • Legislativní regulace šíření fakenews

 • Hájíme nezávislá média, zejm. veřejnoprávní - chceme změnit způsob volby Rady ČT

 • Usilujeme o zákonné stanovení maximálního tržního podílu v segmentu médií tak, aby nemohlo docházet k jejich zneužívání

 • Otevřeme debatu o snížení hranice aktivního volebního práva, například u komunálních voleb

Pravni_stat_korupce

Ekonomika

Naše programové priority jsou:

 • Snížení zdanění práce

 • Progresivní zdanění a zvýšení daní pro velké firmy - kdo má hodně peněz, musí se solidárně více podílet na nákladech společnosti

 • Zvýšení zdanění největším znečišťovatelům

 • Sektorová daň pro největší banky nebo oligopoly a monopoly

 • Boj proti daňovým rájům v EU i mimo ni (tvrdý tlak na tyto země)

 • Žádná veřejná podpora subjektům danícím v tzv. rájích

 • Výrazně navýšit dotace malým a středním firmám, omezit velkým firmám (“žádný Agrofert ani další Agroferty”)

 • Ochrana drobných živnostníků před nadnárodními korporacemi = úlevy a podpora malým živnostníkům, povinnosti a tvrdší podmínky pro supermarkety. Snížení zbytečné administrativní zátěže malým živnostníkům. Zjednodušení a zpřehlednění pravidel.

 • Vytvoření jednoho portálu s přehlednými podmínkami a povinnostmi pro všechny podnikatele a organizace s filtrováním dle oborů. (Dnes velmi nepřehledné a těžko dohledatelné.)

 • Budeme vysvětlovat občanům výhody eura a usilovat o jeho přijetí

 • Budeme usilovat o rozvoj turistiky v regionech

 • Chceme znalostní ekonomiku, rozvoj výroby s vysokou přidanou hodnotou a s tím souvisí i nutnost mnohem výrazněji podporovat finančně inovace, základní i aplikovaný výzkum.

 • Nedílnou součástí ekonomiky je kultura (hospodářské výsledky v kulturní oblasti). Jsme přesvědčeni, že jednou z oblastí, kde Česká republika vysoce vyniká, je filmový průmysl a tzv. herní průmysl a tyto oblasti je třeba dále rozvíjet a podporovat.

 • Podpora implementace Národního akčního plánu pro byznys a lidská práva pro období 2017-2022 a jeho obnova na další období

 • Budeme tlačit na velké korporace, aby převzaly větší odpovědnost za své působení ve vztahu k ekologii, společnosti a lidským právům.

 • Zvýšíme povědomí o tzv. Gender investment gap a podpoříme jeho kompenzaci (tzn. banky spíše poskytují půjčky mužům podnikatelům, kteří si berou větší půjčky na podnikání nebo v oblastech které jsou pro banky lukrativnější)

Ekonomika

Ochrana spotřebitelů

Naše programové priority jsou:

 • Výrazné prodloužení povinných záruk u spotřebičů - vraťme výrobkům kvalitu, omezme plýtvání

 • Legislativní regulace tzv. kazítek a záměrného snižování životnosti produktů výrobcem

 • Inspirujeme se legislativou evropských zemí za účelem výrazného omezení neúměrné zadlužování spotřebitelů při nákupu zboží a služeb

 • Lepší informování o složení výrobků

 • Budeme vytvářet tlak na výrobce potravin za účelem zvýšení jejich kvality a omezení obsahu například cukru nebo nadbytečného tuku se zvláštním zřetelem na potraviny určené dětem

 • Pokračovat v boji s tzv. šmejdy, neseriózním prodejem energií a podobně

Ochrana_spotrebitelu

Sociální politika

Naše programové priority jsou:

 • Povinně uvedená mzda v inzerátech

 • Otevřeme debatu o možnostech proplácení půlhodinové přestávky

 • Budeme usilovat o rozšíření svátků a dnů pracovního volna a výhledově o zkrácení týdenní pracovní doby

 • Podpora home office a sdílených míst

 • Nárok na nemocenskou od prvního dne nemoci (tak to mají třeba v Německu a lidi alespoň nechodí nemocní do práce)

 • 5 týdnů dovolené pro všechny pracující

 • Postavíme se  tzv. prekérní práci - chceme vést efektivní boj se švarcsystémem a dalšími formami práce bez právní ochrany a nedostatečné návaznosti na sociální zabezpečení

 • Zefektivnění tripartity - spolupráce s odbory a podpora vzniku kolektivních smluv

 • Efektivní čerpání EU fondů (mj. i na sociální oblast)

 • Chceme, aby minimální mzda byla 50 % průměrné mzdy, minimální důstojná mzda 60 % průměrné mzdy

 • V oblasti péče o handicapované nebo seniory chceme přechod od velkých ústavních zařízení k nízkokapacitním - budeme požadovat výrazně větší zafinancování terénních sociálních služeb

 • Výrazné zvýšení finančních příspěvků na mzdy a provoz neziskového sektoru poskytujícího sociální služby

 • Výrazné zvýšení příspěvku na péči a zavedení příspěvku pro pečující osoby

 • Zvýšení počtu chráněných pracovních míst, jejich finanční podpora a zjednodušení jejich vytváření

 • Maximální zapojení lidí s handicapem do běžné společnosti

 • Zvážíme možnost legalizace prostituce (za přesně vymezených podmínek)

 • Podporujeme tzv. Housing First (má o desítky procent vyšší úspěšnost zabydlení než tzv. prostupné bydlení. Lidem bez domova nejprve standardní bydlení bez léčby či tréninku. Teprve následně intenzivní sociální práce. Dnes je to obráceně!)

 • Navyšování důchodů a vyrovnávání důchodů mužů a žen

 • Diskriminace a nízká míra integrace romské menšiny, především ve vzdělávání, bydlení, na pracovním trhu patří mezi hlavní kritiky OSN vůči ČR. Na tuto problematiku také reaguje doporučení Rady o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech z roku 2013. Za hlavní problémy vnímáme územní a vzdělávací segregace vedoucí k sociálnímu vyloučení a chudobě. Proto podpoříme neziskové organizace a jiné instituce, které se těmito tématy zabývají, zaměříme se na odstraňování především přímé, potažmo i nepřímé diskriminace vůči romské populaci. Dále se zasadíme o obnovení Romské strategie pro další období a její aktivní plnění

Socialni_politka

Rodinná a genderová politika

Naše programové priority jsou:

 • Program zvyšování kapacit předškolního vzdělávání (mikrojesle, dětské skupiny a školky)

 • Pro páry s dětmi zavedeme zvýhodněné půjčky (státem garantované nebo dotované)

 • Garantujeme lidem na mateřské a rodičovské dovolené pokračování na stávající pracovní pozici, pokud budou chtít

 • Prosadíme započítávání rodičovské dovolené do tabulkových výpočtů mezd

 • Sdílení péče o děti, rodinu a domácnost - chceme zavést sdílenou rodičovskou dovolenou a motivovat páry k tomu, aby této možnosti (nepůjde o povinnost!) využívaly

 • Prodloužíme otcovskou dovolenou z 1 na alespoň 2 týdny a zvýšíme náhradu mzdy ze 70 % na 90%

 • Zavedeme zálohové výživné - je to velká pomoc samoživitelkám a samoživitelům (stát je schopen výživné vymoci mnohem účinněji, viz kap. o exekuci)

 • Prosazujeme manželství pro všechny a možnosti adopcí dětí páry stejného pohlaví

 • Zvýšení rodičovského příspěvku a maximální možné částky jeho měsíční výplaty

 • Podporujeme návrh zákona o zrušení povinných sterilizací při úřední změně pohlaví

 • Podporujeme vyšší zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, příkladem by měla jít zejména veřejná sféra

 • Snížení rozdílu v platovém odměňování mezi muži a ženami za stejnou práci, který máme třetí nejvyšší v Evropě - podpora projektu 22% k rovnosti při MPSV zabývající se nerovnostmi v odměňování

 • Prosadíme platovou transparentnost a přenos zahraniční dobré praxe

 • Chceme zohledňovat genderovou problematiku ve všech ohledech

 • Chceme potírat domácí a genderově podmíněné násilí (prosazování ratifikace Istanbulské úmluvy, podpora Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019-2022 a jeho obnova na další období, intenzivní trénink pracovníků/nic s obětmi domácího násilí (úřednící, policie atd.), propojování institucí a zefektivňování procesu pomoci a služeb obětem domácího násilí, podpora šíření osvěty o domácím násilí a genderově podmíněném násilí, zpřísnění/zefektivnění implementace zákona č. 135/2006 Sb. o institutu vykázání

 • Přísnější pravidla pro sexismus v reklamě uplatňovaná Radou pro radiové a televizní vysílání

 • Podpora návrhů zákonů na svobodné volby příjmení vč. přechylování

Rodina_gender

Bydlení a výstavba

Naše programové priority jsou:

 • Masivní výstavba bydlení z veřejných a družstevních zdrojů

 • Schválení zákona o sociálním bydlení

 • Vyšší zdanění dlouhodobě prázdných nemovitostí

 • Vyšší zdanění 3.  a další nemovitosti

 • Zrychlení a zjednodušení stavebního řízení

 • Zainteresování developerů do vybudování občanské vybavenosti

 • Regulace výstavby skladů a obchodních prostor na zemědělské půdě

 • Zákonem stanovené kvóty pro objem komerčních ploch pro města

 • Rozšíření bezúročných půjček na bydlení pro mladé páry

 • Vrátit smysl Airbnb sdílené ekonomiky, na rozdíl od současného stavu, kdy mají charakter hotelů

 • Zvýšení finanční podpory pro ekologické projekty ve výstavbě, jako jsou zelené střechy, zadržování dešťovky nebo zateplení

Bydleni_vystavba

Justice a exekuce

Naše programové priority jsou:

 • Zjednodušíme podmínky pro oddlužení

 • Sloučení všech exekucí pod jednoho exekutora

 • Omezení bankovních poplatků za účty v exekuci

 • Nahrazení soukromých exekutorů exekutory soudními - z dluhů a jejich vymáhání by neměl být byznys

 • Místní příslušnost exekutorů

 • Zadlužování nezletilých je vždy odpovědností rodičů (pokuty za MHD, neplacení poplatku za popelnice atd.)

 • Zvyšování kvalifikace a potlačování projevů extremismu u příslušníků policie

 • Zajistíme rychlejší práci soudů (lepší vybavení, personální i technické)

 • Využívání alternativních trestů a elektronických náramků a zvyšování zaměstnanosti lidí se záznamem v trestním rejstříku pro zachování jejich integrace ve společnosti a tím snížení pravděpodobnosti recidivy

 • Zvýšení pravomocí veřejného ochránce práv - právo podávat veřejné žaloby kvůli diskriminaci a právo obracet se na Ústavní soud s návrhem na zrušení některých protiústavních zákonů nebo jejich částí

Justice_exekuce

Infrastruktura a doprava

Naše programové priority jsou:

 • Zřízení mobilního operátora s většinovým veřejným podílem

 • Moderní železnice a VRT jako priorita

 • Maximálně dostupná MHD a veřejná doprava

 • Podpora sdílených automobilů

 • Podpora elektromobility a k infrastruktury k ní

 • Měsíční jízdenka na vlaky po EU pro 18leté zdarma

 • Podpora přesunu nákladů na železnice

Infrastruktura_doprava

Ekologie a zemědělství

Naše programové priority jsou:

 • Návrat k přirozenějšímu zemědělství - Agrofert a další obří zemědělské holdingy musí převzít odpovědnost a přestat sypat plošně jedy na naše pole - toto je však třeba prosazovat na úrovni celé EU

 • Povinné vysazování remízků s příspěvkem státu, např. dle  obhospodařované plochy; podpora vzniku mokřadů; podpora správného zacházení s ornou půdou

 • Velké stromy nejsou škůdci. Vraťme do našich měst vysoké a letité stromy a važme si jich

 • Ochrana včelstev a masivní podpora včelaření na venkově i ve městech
 • Zákaz používání palmového oleje v potravinách, omezení v kosmetice. Palmový olej a jeho výroba má lví podíl na brutální likvidaci deštných pralesů a hynutí druhů včetně například goril. V naší společnosti plné kalorií jde přitom o jeden z nejnezdravějších tuků, a přesto ho najdeme ve většině polotovarů.

 • Stop nesmyslnému dovozu! Proč k nám vozíme dotované potraviny z tisíce kilometrů vzdálených lokalit? Zemědělská politika EU se musí změnit, začít podporovat především lokální produkci a spotřebu

 • Povinné kvóty na prodej místní produkce drobných zemědělců a potravinářů v supermarketech

 • Jsme proti stále pokračující intenzifikaci zemědělství a proti němu stavíme podporu diverzifikovaných drobných farem, personálně náročnější, ale ekologičtější zemědělství, které zároveň přináší zaměstnanost a rozvoj venkova

 • Zefektivnění zemědělských dotací formou přímých plateb tak, aby byli zvýhodněni drobní zemědělci, ne obří společnosti. Zemědělské dotace formou přímých plateb na farmu, ne na hektar. Nastavení podmínek dotací tak, aby odpovídaly přirozenému běhu zemědělských prací

 • Prosazujeme výrazné zlepšení situace ve velkochovech. Naším cílem je podpořit zdravější a šťastnější život všech chovných zvířat. Podpoříme chov slepic ve volném výběhu, zlepšení podmínek skotu a dalších hospodářských zvířat

 • Jsme pro tvrdé postihy tzv. množíren psů, koček i jiných zvířat

 • Utlumení těžby a spalování uhlí s navazujícím programem podpory pro regiony, kterých se bude týkat

 • Prosadíme vratné obaly v maximální možné míře (nejen u nápojů) a bezobalový prodej

Ekologie_zemedelstvi

Zdravotnictví a zdraví

Naše programové priority jsou:

 • Říkáme jasně, kdyby s tím snad někdo chtěl zase přijít: Stop privatizaci - ne poplatkům! Ze zdraví by neměl být byznys, etické hledisko by mělo být vždy nadřazeno ekonomickému

 • Zachování dostupnosti péče v regionech + péče i v regionálních nemocnicích musí být kvalitní

 • Zvýšení platů zdravotních sester a lékařů

 • Propojení sociální a zdravotní péče (o seniory, handicapované)

 • Podpora hospiců a paliativní péče

 • Větší kontrola zdravotnických standardů

 • Digitalizace je budoucností českého zdravotnictví - ušetří práci i čas a zabrání zbytečnému předepisování léků, plýtvání atd.

 • Požadujeme možnost přístupu do elektronické zdravotní dokumentace

 • Budeme prosazovat legalizaci marihuany a s tím spojené zdanění a tvrdou regulaci včetně reklamy, dále zdanění nezdravých potravin + zvýšení daní na tabák a alkohol

 • Propagace očkování a boj proti fake news o očkování a antivaxerskému hnutí. Jsme pro povinné očkování!

Zdravotnictvi_zdravi

Zahraniční politika

Naše programové priority jsou:

 • Postavení ČR v EU vnímáme jako důležité a s 21 místy v Evropském parlamentu se podílíme na politickém rozhodování s dosahem i mimo Evropu a také na tvorbě evropské legislativy, která potažmo ovlivňuje i náš právní řád. O tom, jak EU funguje a jakou roli tam ČR má, je důležité šířit povědomí v ČR - jak ve školách, tak mezi širokou veřejností

 • Chceme být v jádru evropské integrace a podporovat spolupráci menších států v rámci EU. Kriticky pohlížíme na snahy některých současných vlád v Evropě omezovat principy liberálně demokratického právního státu

 • Odsuzujeme autoritativní praxi režimů v Rusku a Číně a hybridní válku vedenou z jejich strany považujeme za vážnou hrozbu

 • Chceme změnu pravidel rozhodování v EU ve prospěch většinového principu tak, aby nedocházelo k blokování rozhodnutí malou menšinou států, a chceme posílit pravomoci demokraticky volených orgánů EU (zejména Evropského parlamentu)

 • Prosazujeme dodržování lidských práv všude na světě

 • Podporujeme stabilitu, bezpečnost a prevenci konfliktů prostřednictvím rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Stejně tak masovou migraci nelze zastavit represí, ale je třeba odstraňovat její (sociálně-ekonomické, politické i ekologické) příčiny

 • Sociální pilíř zahraniční politiky vnímáme jako klíčový a globální nerovnosti je třeba vnímat a řešit komplexně v rámci vzájemně propojených Cílů udržitelného rozvoje OSN

Zahranicni_politika

Kultura

Naše programové priority jsou:

 • Zvýšení příspěvků ze státního rozpočtu na podporu kultury

 • Zvýšení platů zaměstnanců v kulturních zařízeních (galerie, divadla atd.)

 • Více volných vstupů do galerií, muzeí a dalších kulturních prostor, aby se zvýšila jejich dostupnost (v Itálii mají třeba každou první středu v měsíci všechna státní muzea a galerie vstup zdarma)

 • Podpora a propagace českého filmu a literatury v zahraničí

 • Investiční pobídky nebo jiné druhy podpory pro zahraniční filmová studia (přínosem jsou investice, pracovní místa i propagace ČR)

 • Podpora živé kultury. Financování významných divadel a jiných kulturních institucí v delším časovém horizontu takovým způsobem, aby mohly dlouhodobě plánovat svou činnost.

 • Propagace české literatury mezi mládeží, včetně současné poezie

 • Chceme více naslouchat odborné kulturní obci a ne obsazovat vedení institucí dle politického klíče

 • Podpora české kultury v zahraničí (včetně překladů současných českých autorů, propagace českých památek)

 • V oblasti památkové péče budeme usilovat o záchranu kulturního dědictví naší země, včetně technických památek či modernějších staveb donedávna neprávem opomíjených

 • V rámci regionálních samospráv budeme usilovat o to, aby města převzala iniciativu v regulaci tzv. reklamního smogu a jednala s podnikateli o jednotném vizuálně čistém vzhledu veřejných staveb

Kultura
bottom of page